Umeå kommuns företagspris

KRITERIER

Priset ska delas ut till ett företag eller en entreprenör i Umeå som under året gjort särskilt goda insatser för sitt företag och för Umeå. Det kan gälla saker som ökad omsättning eller vinst som omsätts i nyanställningar, nya innovativa produkter och tjänster, insatser för inre och yttre miljö eller för sina anställda.

Umeå kommuns företagspris har inga finalister, vinnaren utses av kommunstyrelsens näringsliv- och arbetsutskott på förslag från priskategorins jury.

Alla Umeågalans finalister och pristagare ska uppfylla de övergripande kriterierna som styrgruppen för Umeågalan fastställt. Läs mer om dem här. Juryns arbete sker under sekretess. Juryns beslut kan ej överklagas.

PRISET

Priset utgörs av ett diplom samt 50 000 sek som ska användas inom företaget. Pristagaren får använda diplomet i sin marknadsföring. Personalen på företaget ska ges möjlighet att lämna förslag på hur priset ska användas. Priset ska användas till åtgärder som främjar utveckling av företagets verksamhet och företrädelsevis till åtgärder som främjar utveckling och utbildning av företagets ledning och personal.

MEDARRANGÖR

Umeå kommun

Jury

Åsa Fällman, Biträdande Näringslivschef – Umeå kommun (ordf)
Fredrik Strinnholm, Etableringschef – Umeå kommun
Hans Lindberg, Kommunstyrelsens ordförande – Umeå kommun
Anders Hjalmarsson, VD – Västerbottens Handelskammare
Hanna Wiik, Styrelseledamot – Företagarna Umeå
Mattias Walfridsson, Affärschef – Almi Nord
Margareta Ericsson Lif, Ordförande – Umeå Fabriks- och hantverksförening 

Kontakt:
Åsa Fällman, juryordförande
Fredrik Strinnholm, Umeå kommun Näringsliv

Umeå kommuns företagspris

För att nomineras till Umeå kommuns företagspris ska följande grundkriterier uppfyllas:

Priset ska delas ut till ett företag eller en entreprenör i Umeå som under året gjort särskilt goda insatser för sitt företag och för Umeå. Det kan gälla saker som ökad omsättning eller vinst som omsätts i nyanställningar, nya innovativa produkter och tjänster, insatser för inre och yttre miljö eller för sina anställda.

Umeå kommuns företagspris

ÖVERGRIPANDE KRITERIER

Giltighet

De övergripande kriterierna gäller för samtliga priskategorier som delas ut på Umeågalan. Dessa kriterier är fastställda av Umeågalans styrgrupp 210210.

Användning

De övergripande kriterierna ska användas av respektive priskategori i samband med att juryn utser finalister och vinnare. Samtliga företag som ska utses till finalister och/eller vinnare på Umeågalan ska av juryn bedömas uppfylla de övergripande kriterier i sin helhet. De övergripande kriterierna används ej för att rangordna vilka företag som utses till finalister och/eller vinnare, till detta används de kriterier som är specifika för respektive priskategori.

Kriterier

Umeågalan är en gränsöverskridande mötesplats för Umeås företagande med syfte att bidra till arbetet med att skapa förutsättningar för företag att starta, växa och etablera sig.

Priskategorierna på Umeågalan vänder sig därför till verksamheter som i första hand bedrivs i företagsform i privat sektor (offentligt ägda företag kan ej tilldelas pris på Umeågalan). Med företagsform avses enskild näringsverksamhet, handelsbolag, kommanditbolag, aktiebolag eller ekonomisk förening.

Företaget ska nå framgång utan att det sker på bekostnad av människor och miljö (ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet). Det innebär inte att företag som har en påverkan på människor och miljö är exkluderade men företaget i fråga ska bedömas bidra mer positivt än negativt till agenda 2030 (de 17 globala målen). Företaget ska vid tillfället bedömas ha en sund ekonomisk ställning.

Företaget ska ha sitt säte i Umeå och/eller bedriva en verksamhet i Umeå eller dess närhet och som bidrar till Umeås tillväxt och Umeås långsiktiga mål*.

*Umeås vision och långsiktiga mål (fastställda av kommunfullmäktige, klippt från umea.se)

 Vision

Umeå kommun har som vision att Umeå ska ha 200 000 invånare senast år 2050. Visionen uttrycker att alla ska uppleva att de vinner på att bo och verka i Umeå. Det gäller alla Umeås medborgare och alla som överväger att flytta hit och etablera sig, studenter, företag med flera.

Långsiktiga mål

  • Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet med visionen om 200 000 medborgare år 2050.
  • Umeå ska växa hållbart utan några utsatta områden.
  • Umeå kommun ska skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt att forma samhället såväl som sina egna liv.
  • Umeå ska vara klimatneutralt till 2040.