Om Umeågalan

Av, för och med Umeås näringsliv

Umeågalan har sedan 2004 arrangerats av Umeå kommun och Umeå universitet av, för och med Umeås näringsliv. Sedan starten har mycket hänt, både med ett snabbt växande Umeå och kommunens näringsliv. Inför 2022 års upplaga valde vi därför att utvärdera hur Umeågalan ska utvecklas framöver. Vi gjorde en omfattande förstudie med omvärldsbevakning och intervjuer av personer inom näringslivet för att ta reda på: Hur ska Umeågalan ytterligare bidra till att utveckla förutsättningarna för företag att startas, att befintliga företag har en god och hållbar tillväxt och att det sker etableringar i Umeå? Det resulterade i nya lösningar för galan som ska stimulera och inspirera företagandet i Umeå ytterligare. Allt i samklang med Umeås övergripande mål och näringslivsvisionen som säger att Umeå ska vara en internationellt ledande plats för entreprenörskap, företagande och innovation.

MÅNGA NYHETER 2022

Umeågalans syfte har nu blivit tydligare, nomineringsprocessen förnyats, priskategorierna förändrats och eventet utvecklats. Vid Umeågalan 2022 kommer du därför att mötas av många nyheter – samtidigt som du känner igen dig. Umeågalans vision är att vara ett epicentrum av gränsöverskridande samverkan. Tillsammans ska vi synliggöra framgångsrika exempel, inspireras av ny kunskap, korsbefrukta genom oväntade möten. Vi längtar efter att få ses och ta del av alla spännande möten mellan människor i och omkring Umeås näringsliv.

Styrgruppen

Umeå kommun och Umeå universitet har utsett en styrgrupp som har det övergripande strategiska ansvaret för mötesplatsen Umeågalan. Styrgruppen består av fem personer varav tre ifrån näringslivet, en ifrån Umeå universitet och en ifrån Umeå kommun.

Umeågalans styrgrupp består av:

Mona Edström Frohm, ordförande
Peter Renkel, vd Konftel
Dieter Müller, cice rektor Umeå universitet
Peter Juneblad, näringslivsdirektör Umeå kommun

Kontakta styrgruppen:

Mona Edström Frohm, styrgruppens ordförande
Peter Juneblad, näringslivsdirektör Umeå kommun

ÖVERGRIPANDE KRITERIER

Giltighet

De övergripande kriterierna gäller för samtliga priskategorier som delas ut på Umeågalan. Dessa kriterier är fastställda av Umeågalans styrgrupp 210210.

Användning

De övergripande kriterierna ska användas av respektive priskategori i samband med att juryn utser finalister och vinnare. Samtliga företag som ska utses till finalister och/eller vinnare på Umeågalan ska av juryn bedömas uppfylla de övergripande kriterier i sin helhet. De övergripande kriterierna används ej för att rangordna vilka företag som utses till finalister och/eller vinnare, till detta används de kriterier som är specifika för respektive priskategori.

Kriterier

Umeågalan är en gränsöverskridande mötesplats för Umeås företagande med syfte att bidra till arbetet med att skapa förutsättningar för företag att starta, växa och etablera sig.

Priskategorierna på Umeågalan vänder sig därför till verksamheter som i första hand bedrivs i företagsform i privat sektor (offentligt ägda företag kan ej tilldelas pris på Umeågalan). Med företagsform avses enskild näringsverksamhet, handelsbolag, kommanditbolag, aktiebolag eller ekonomisk förening.

Företaget ska nå framgång utan att det sker på bekostnad av människor och miljö (ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet). Det innebär inte att företag som har en påverkan på människor och miljö är exkluderade men företaget i fråga ska bedömas bidra mer positivt än negativt till agenda 2030 (de 17 globala målen). Företaget ska vid tillfället bedömas ha en sund ekonomisk ställning.

Företaget ska ha sitt säte i Umeå och/eller bedriva en verksamhet i Umeå eller dess närhet och som bidrar till Umeås tillväxt och Umeås långsiktiga mål*.

*Umeås vision och långsiktiga mål (fastställda av kommunfullmäktige, klippt från umea.se)

 Vision

Umeå kommun har som vision att Umeå ska ha 200 000 invånare senast år 2050. Visionen uttrycker att alla ska uppleva att de vinner på att bo och verka i Umeå. Det gäller alla Umeås medborgare och alla som överväger att flytta hit och etablera sig, studenter, företag med flera.

Långsiktiga mål

  • Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet med visionen om 200 000 medborgare år 2050.
  • Umeå ska växa hållbart utan några utsatta områden.
  • Umeå kommun ska skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt att forma samhället såväl som sina egna liv.
  • Umeå ska vara klimatneutralt till 2040.