Tillgänglighetsredogörelse

Umeå kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskrivs hur vi på umeagalan.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem. 

Webbplatsen följer riktlinjerna i EN 301 549 och WCAG 2.1 nivå AA, men det betyder inte att det inte finns förbättringsmöjligheter. Vår ambition är att ha en så tillgänglig webbplats som möjligt. Har du inspel eller ser du brister som vi har missat är du välkommen att höra av dig. Se mer under Rapportera brister nedan.

Teknisk information om tillgänglighet

Den här webbplatsen är förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. På en punkt åberopar vi oskälig betungande anpassning, se nedan.

Oskäligt betungande anpassning

Våra mingelbilder är inte optimalt förklarade i alternativtexter för de som inte ser. Vi åberopar oskäligt betungande anpassning. Idealt skulle samtliga mingelbilder beskrivas i detalj med vilka personer som syns på bilderna och andra detaljer, men det skulle kraftigt påverka möjligheten för oss att ta bilder under evenemanget.

Hur vi testat webbplatsen

Useit Consulting Sweden AB genomförde en oberoende granskning av webbplatsen i september 2021. Därefter har utvecklarna uppdaterat och gjort en egenkontroll för att verifiera att brister korrigerats.

Rapportera brister

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du upplever att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss via naringsliv@umea.se och meddela följande:

  • om det gäller hela webbplatsen eller en specifik del av den
  • vad du försökte göra
  • vad som gick fel

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten och påtala det via https://www.digg.se/tdosanmalan.

Senast uppdaterad: 2021-10-04

ÖVERGRIPANDE KRITERIER

Giltighet

De övergripande kriterierna gäller för samtliga priskategorier som delas ut på Umeågalan. Dessa kriterier är fastställda av Umeågalans styrgrupp 210210.

Användning

De övergripande kriterierna ska användas av respektive priskategori i samband med att juryn utser finalister och vinnare. Samtliga företag som ska utses till finalister och/eller vinnare på Umeågalan ska av juryn bedömas uppfylla de övergripande kriterier i sin helhet. De övergripande kriterierna används ej för att rangordna vilka företag som utses till finalister och/eller vinnare, till detta används de kriterier som är specifika för respektive priskategori.

Kriterier

Umeågalan är en gränsöverskridande mötesplats för Umeås företagande med syfte att bidra till arbetet med att skapa förutsättningar för företag att starta, växa och etablera sig.

Priskategorierna på Umeågalan vänder sig därför till verksamheter som i första hand bedrivs i företagsform i privat sektor (offentligt ägda företag kan ej tilldelas pris på Umeågalan). Med företagsform avses enskild näringsverksamhet, handelsbolag, kommanditbolag, aktiebolag eller ekonomisk förening.

Företaget ska nå framgång utan att det sker på bekostnad av människor och miljö (ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet). Det innebär inte att företag som har en påverkan på människor och miljö är exkluderade men företaget i fråga ska bedömas bidra mer positivt än negativt till agenda 2030 (de 17 globala målen). Företaget ska vid tillfället bedömas ha en sund ekonomisk ställning.

Företaget ska ha sitt säte i Umeå och/eller bedriva en verksamhet i Umeå eller dess närhet och som bidrar till Umeås tillväxt och Umeås långsiktiga mål*.

*Umeås vision och långsiktiga mål (fastställda av kommunfullmäktige, klippt från umea.se)

 Vision

Umeå kommun har som vision att Umeå ska ha 200 000 invånare senast år 2050. Visionen uttrycker att alla ska uppleva att de vinner på att bo och verka i Umeå. Det gäller alla Umeås medborgare och alla som överväger att flytta hit och etablera sig, studenter, företag med flera.

Långsiktiga mål

  • Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet med visionen om 200 000 medborgare år 2050.
  • Umeå ska växa hållbart utan några utsatta områden.
  • Umeå kommun ska skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt att forma samhället såväl som sina egna liv.
  • Umeå ska vara klimatneutralt till 2040.