Integritetspolicy

Så behandlar vi dina personuppgifter

Det är Umeå kommun Näringsliv i Umeå kommun som är personuppgiftsansvarig för behandlingen. Syftet med behandlingen är att kunna genomföra ett nomineringsförfarande i Umeågalans priskategorier, undvika spam och bekräfta att nomineringen gått fram. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är ditt samtycke. Dina uppgifter kommer att sparas 1 vecka efter avslutad nomineringsfas. De personuppgifter vi behandlar om dig kommer att delas med personuppgiftsbiträde på Heja Eventbyrå AB. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU/EES.

Du kan när som helst återkalla ditt lämnade samtycke

Ett återkallande av samtycket påverkar inte lagligheten av den behandling av dina personuppgifter som skett innan samtycket återkallades. Vill du återkalla ditt samtycke eller om du har frågor om personuppgiftsbehandlingen gör du det enklast genom att kontakta oss via naringsliv@umea.se Du har rätt att få ut information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse och begära att behandlingen begränsas. Beroende på den lagliga grunden för behandlingen kan du också ha rätt att begära överföring, invända mot behandlingen eller begära radering. För att göra något av detta kan du kontakta kommunens dataskyddsombud via e-post, dataskyddsombud@umea.se eller via brev, Dataskyddsombud, Umeå kommun, 901 84 Umeå.  Du kan läsa mer om dina rättigheter och mer om vad rätten att invända mot behandlingen innebär på www.umea.se/gdpr. Klagomål på vår behandling av dina personuppgifter lämnas till Integritetskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.

ÖVERGRIPANDE KRITERIER

Giltighet

De övergripande kriterierna gäller för samtliga priskategorier som delas ut på Umeågalan. Dessa kriterier är fastställda av Umeågalans styrgrupp 210210.

Användning

De övergripande kriterierna ska användas av respektive priskategori i samband med att juryn utser finalister och vinnare. Samtliga företag som ska utses till finalister och/eller vinnare på Umeågalan ska av juryn bedömas uppfylla de övergripande kriterier i sin helhet. De övergripande kriterierna används ej för att rangordna vilka företag som utses till finalister och/eller vinnare, till detta används de kriterier som är specifika för respektive priskategori.

Kriterier

Umeågalan är en gränsöverskridande mötesplats för Umeås företagande med syfte att bidra till arbetet med att skapa förutsättningar för företag att starta, växa och etablera sig.

Priskategorierna på Umeågalan vänder sig därför till verksamheter som i första hand bedrivs i företagsform i privat sektor (offentligt ägda företag kan ej tilldelas pris på Umeågalan). Med företagsform avses enskild näringsverksamhet, handelsbolag, kommanditbolag, aktiebolag eller ekonomisk förening.

Företaget ska nå framgång utan att det sker på bekostnad av människor och miljö (ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet). Det innebär inte att företag som har en påverkan på människor och miljö är exkluderade men företaget i fråga ska bedömas bidra mer positivt än negativt till agenda 2030 (de 17 globala målen). Företaget ska vid tillfället bedömas ha en sund ekonomisk ställning.

Företaget ska ha sitt säte i Umeå och/eller bedriva en verksamhet i Umeå eller dess närhet och som bidrar till Umeås tillväxt och Umeås långsiktiga mål*.

*Umeås vision och långsiktiga mål (fastställda av kommunfullmäktige, klippt från umea.se)

 Vision

Umeå kommun har som vision att Umeå ska ha 200 000 invånare senast år 2050. Visionen uttrycker att alla ska uppleva att de vinner på att bo och verka i Umeå. Det gäller alla Umeås medborgare och alla som överväger att flytta hit och etablera sig, studenter, företag med flera.

Långsiktiga mål

  • Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet med visionen om 200 000 medborgare år 2050.
  • Umeå ska växa hållbart utan några utsatta områden.
  • Umeå kommun ska skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt att forma samhället såväl som sina egna liv.
  • Umeå ska vara klimatneutralt till 2040.