Årets innovativa företag

SYFTE

Umeågalans pris till Årets innovativa företag delas ut till ett företag som tagit fram en innovativ och nyskapande tjänst eller produkt som företaget introducerat på en marknad med betalande kunder. Tjänsten eller produkten ska ha en stor adresserbar marknad. Priskategorin riktar sig till såväl nystartade företag som till etablerade företag inom alla branscher som genom innovation skapat en nyskapande tjänst eller produkt.

KRITERIER

För att nomineras till Årets innovativa företag ska följande grundkriterier uppfyllas:

 • Företaget ska ha utvecklat en innovativ och nyskapande tjänst eller produkt.
 • Tjänsten eller produkten ska finnas på en marknad med betalande kunder.
 • Det ska vara mindre än fem år sedan tjänsten eller produkten introducerades på marknaden.

Urvalskriterier i juryarbetet

Bland de nominerade företagen som uppfyller samtliga grundkriterier gör juryn ett urval av 5 till 8 företag som bedöms vara de starkaste kandidaterna till priset. Utifrån detta urval görs en utökad analys och bedömning utifrån följande urvalskriterier:

 • Hur mycket omsätter den nya tjänsten eller produkten i förhållande till företagets totala omsättning (försäljningsframgångar är ett mervärde men är inte avgörande i bedömningen).
 • Vilken innovationshöjd* har den nya tjänsten eller produkten?
 • Adresserbar marknad, tillväxtpotential och skalbarhet.
 • Företagets ledning och team (ledarskap, teamsammansättning och genusperspektiv).

* Innovationshöjd 
Med innovationshöjd avser vi graden av ”utanför lådan-tänk” som ett projekt eller idéprocess resulterar i affärsmässigt (innan idéprocessen nått affärsmässig framgång är det att betrakta som en upptäckt eller uppfinning). Lösningen ska hittas utanför etablerade ramar där man inte enbart har finjusterat utan där innovationen innebär ett språng i att lösa en helt annan och kanske oväntad vinkel. En ny tjänst eller produkt med hög innovationshöjd skapar impact, det vill säga den ger en reell förändring eller effekt för användare, målgrupp, kunder eller intressenter.  

Juryn utser tre finalister och bland dessa en vinnare utifrån en samlad bedömning och analys av ovanstående kriterier.

Alla Umeågalans finalister och pristagare ska uppfylla de övergripande kriterierna som styrgruppen för Umeågalan fastställt. Läs mer om dem här. Juryns arbete sker under sekretess. Juryns beslut kan ej överklagas.

MEDARRANGÖRER

Uminova innovation, Umeå Biotech Incubator och eXpression Umeå.

Jury

Jennie Ekbeck, VD – Umeå Biotech Incubator (ordf)
Nils-Olof Forsgren, VD – Uminova Innovation
Barbro Renkel, VD – eXpression Umeå
Mikael Långström, VD – Langstrom Consult AB
Anna Hedström, Företagsanalytiker – Norrlandsfonden
Anders Enetjärn, Grundare, affärsutvecklare och tankeledare – Ecogain
Johan Granström, Market Segment Lead Smart Cities Northern Europe – ABB

Kontakt:
Jennie Ekbeck, juryordförande
Åsa Fällman, Umeå kommun Näringsliv

Årets innovativa företag

För att nomineras till Årets innovativa företag ska följande grundkriterier uppfyllas:

 • Företaget ska ha utvecklat en innovativ och nyskapande tjänst eller produkt.
 • Tjänsten eller produkten ska finnas på en marknad med betalande kunder.
 • Det ska vara mindre än fem år sedan produkten eller tjänsten introducerades på marknaden.
 • Den nya tjänsten eller produkten har ”innovationshöjd”.*

*Innovationshöjd

Med innovationshöjd avser vi graden av ”utanför lådan-tänk” som ett projekt eller idéprocess resulterar i affärsmässigt (innan idéprocessen nått affärsmässig framgång är det att betrakta som en upptäckt eller uppfinning). Lösningen ska hittas utanför etablerade ramar där man inte enbart har finjusterat utan där innovationen innebär ett språng i att lösa en helt annan och kanske oväntad vinkel. En ny tjänst eller produkt med hög innovationshöjd skapar impact, det vill säga den ger en reell förändring eller effekt för användare, målgrupp, kunder eller intressenter.

Årets innovativa företag

ÖVERGRIPANDE KRITERIER

Giltighet

De övergripande kriterierna gäller för samtliga priskategorier som delas ut på Umeågalan. Dessa kriterier är fastställda av Umeågalans styrgrupp 210210.

Användning

De övergripande kriterierna ska användas av respektive priskategori i samband med att juryn utser finalister och vinnare. Samtliga företag som ska utses till finalister och/eller vinnare på Umeågalan ska av juryn bedömas uppfylla de övergripande kriterier i sin helhet. De övergripande kriterierna används ej för att rangordna vilka företag som utses till finalister och/eller vinnare, till detta används de kriterier som är specifika för respektive priskategori.

Kriterier

Umeågalan är en gränsöverskridande mötesplats för Umeås företagande med syfte att bidra till arbetet med att skapa förutsättningar för företag att starta, växa och etablera sig.

Priskategorierna på Umeågalan vänder sig därför till verksamheter som i första hand bedrivs i företagsform i privat sektor (offentligt ägda företag kan ej tilldelas pris på Umeågalan). Med företagsform avses enskild näringsverksamhet, handelsbolag, kommanditbolag, aktiebolag eller ekonomisk förening.

Företaget ska nå framgång utan att det sker på bekostnad av människor och miljö (ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet). Det innebär inte att företag som har en påverkan på människor och miljö är exkluderade men företaget i fråga ska bedömas bidra mer positivt än negativt till agenda 2030 (de 17 globala målen). Företaget ska vid tillfället bedömas ha en sund ekonomisk ställning.

Företaget ska ha sitt säte i Umeå och/eller bedriva en verksamhet i Umeå eller dess närhet och som bidrar till Umeås tillväxt och Umeås långsiktiga mål*.

*Umeås vision och långsiktiga mål (fastställda av kommunfullmäktige, klippt från umea.se)

 Vision

Umeå kommun har som vision att Umeå ska ha 200 000 invånare senast år 2050. Visionen uttrycker att alla ska uppleva att de vinner på att bo och verka i Umeå. Det gäller alla Umeås medborgare och alla som överväger att flytta hit och etablera sig, studenter, företag med flera.

Långsiktiga mål

 • Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet med visionen om 200 000 medborgare år 2050.
 • Umeå ska växa hållbart utan några utsatta områden.
 • Umeå kommun ska skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt att forma samhället såväl som sina egna liv.
 • Umeå ska vara klimatneutralt till 2040.