Vanliga frågor och svar

Vilka företag kan prisas på Umeågalan?
Det finns övergripande kriterier som behöver uppfyllas, bland annat behöver verksamheten i första hand bedrivas i företagsform i privat sektor (offentligt ägda företag kan ej tilldelas pris på Umeågalan). Med företagsform avses enskild näringsverksamhet, handelsbolag, kommanditbolag, aktiebolag eller ekonomisk förening. Företaget ska också ha sitt säte i Umeå och/eller bedriva en verksamhet i Umeå eller dess närhet och bidra till Umeås tillväxt och Umeås långsiktiga mål. Utöver de övergripande kriterierna finns också specifika kriterier för respektive priskategori. Läs mer om de övergripande kriterierna här. Läs mer om de olika priskategorierna här.

Kan jag nominera flera företag?
Ja, du kan nominera hur många kandidater du vill i hur många priskategorier som helst! Det räcker att nominera samma kandidat en gång i respektive priskategori.

När kan jag nominera?
Nomineringen är öppen 5–26 oktober 2021.

Hur går juryarbetet till?
Juryarbetet utgår från de kriterier och processer som medarrangörerna och jurygruppen tillsammans tagit fram. Dessa framgår under repsektive priskategori. De olika jurygrupperna utser tre finalister bland de företag som du och andra i Umeå har nominerat. I januari 2022 presenteras 30 finalister (i alla kategorier utom Umeå kommuns företagspris). På Umeågalan den 24 mars utses 11 vinnare. Och vem vet, kanske är det just dina favoriter som står där i strålkastarljuset på ett av Umeås viktigaste evenemang och får ta emot galabesökarnas jubel.

Varför behöver jag lämna mitt namn och e-post vid nomineringen?
Det är för att undvika spam och för att kunna bekräfta för dig att nomineringen gått fram. Ditt namn eller e-post synliggörs inte för medarrangörer eller jury. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här.

Kan man tacka nej till att bli finalist?
Juryn kontaktar de nominerade bidragen som uppfyller både grundkriterier och kriterier för just den priskategorin. I samband med det har man möjlighet att bestämma om man vill kvarstå som nominerad, eller om man vill tacka nej. Bland återstående nomineringar kommer juryn sedan utse tre finalister.

När får jag veta vilka som är finalister och vinnare?
Det är hemligt ända fram till vårt finalistsläpp i januari 2022! Då presenteras tre finalister per kategori, (i alla kategorier utom Umeå kommuns företagspris). På Umeågalan den 24 mars utses 11 vinnare.

Vem bestämmer priskategorierna?
Umeågalans arrangörer samt Umeågalans styrgrupp har fastställt Umeågalans kategorier. Som underlag till beslutet finns ett omfattande analysarbete, med omvärldsbevakning, mätningar och intervjuer i och utanför Umeås näringsliv. Målsättningen har varit att skapa tydliga priskategorier som är så breda och relevanta som möjligt där så många branscher som möjligt kan inkluderas.

Hur sätts jurygrupperna ihop?
Varje jurygrupp består av sju personer, varav en är ordförande.
• Umeågalans medarrangörer tillsätter ordförande samt fyra ledamöter.
• Varje priskategoris föregående vinnare erbjuds en plats som ledamot
• Umeågalan utser en extern ledamot
Vi eftersträvar en jämn könsfördelning i jurygrupperna (tre män och fyra kvinnor eller vice versa). Ledamöterna får sitta i juryn max tre år i följd.

ÖVERGRIPANDE KRITERIER

Giltighet

De övergripande kriterierna gäller för samtliga priskategorier som delas ut på Umeågalan. Dessa kriterier är fastställda av Umeågalans styrgrupp 210210.

Användning

De övergripande kriterierna ska användas av respektive priskategori i samband med att juryn utser finalister och vinnare. Samtliga företag som ska utses till finalister och/eller vinnare på Umeågalan ska av juryn bedömas uppfylla de övergripande kriterier i sin helhet. De övergripande kriterierna används ej för att rangordna vilka företag som utses till finalister och/eller vinnare, till detta används de kriterier som är specifika för respektive priskategori.

Kriterier

Umeågalan är en gränsöverskridande mötesplats för Umeås företagande med syfte att bidra till arbetet med att skapa förutsättningar för företag att starta, växa och etablera sig.

Priskategorierna på Umeågalan vänder sig därför till verksamheter som i första hand bedrivs i företagsform i privat sektor (offentligt ägda företag kan ej tilldelas pris på Umeågalan). Med företagsform avses enskild näringsverksamhet, handelsbolag, kommanditbolag, aktiebolag eller ekonomisk förening.

Företaget ska nå framgång utan att det sker på bekostnad av människor och miljö (ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet). Det innebär inte att företag som har en påverkan på människor och miljö är exkluderade men företaget i fråga ska bedömas bidra mer positivt än negativt till agenda 2030 (de 17 globala målen). Företaget ska vid tillfället bedömas ha en sund ekonomisk ställning.

Företaget ska ha sitt säte i Umeå och/eller bedriva en verksamhet i Umeå eller dess närhet och som bidrar till Umeås tillväxt och Umeås långsiktiga mål*.

*Umeås vision och långsiktiga mål (fastställda av kommunfullmäktige, klippt från umea.se)

 Vision

Umeå kommun har som vision att Umeå ska ha 200 000 invånare senast år 2050. Visionen uttrycker att alla ska uppleva att de vinner på att bo och verka i Umeå. Det gäller alla Umeås medborgare och alla som överväger att flytta hit och etablera sig, studenter, företag med flera.

Långsiktiga mål

  • Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet med visionen om 200 000 medborgare år 2050.
  • Umeå ska växa hållbart utan några utsatta områden.
  • Umeå kommun ska skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt att forma samhället såväl som sina egna liv.
  • Umeå ska vara klimatneutralt till 2040.