Årets varumärke

Syfte

Umeågalans pris Årets varumärke tilldelas ett företag som genom en medveten och långsiktig strategi utvecklat ett (eller flera) varumärken som berört och attraherat sin målgrupp. Ambitionen är att priskategorin ska ge insikt om samt uppmärksamma sambandet mellan ett varumärkes stora betydelse för utveckling, goda resultat och tillväxt. Varumärkesarbetet ska vara dokumenterat samt väl förankrat i företaget.

KRITERIER

 • Varumärket ska vara etablerat, välkänt och omtyckt i sin/sina målgrupper.
 • Det finns ett tydligt samband mellan företagets varumärkesarbete och dess framgång.
 • Varumärket ska vara etablerat på en marknad med betalande kunder.

Urvalskriterier i juryarbetet

Bland de företag som bedöms uppfylla samtliga grundkriterier gör juryn ett urval och de företag som placerar sig bland de främsta analyseras ytterligare av juryn enligt nedanstående urvalskriterier. Analysen sker både genom att företagen i fråga får skicka in efterfrågad dokumentation samt genom intervjuer.

 • Varumärket ska vara tydligt definierat (affärsidé, vision och syfte, varumärkeslöfte, värdegrund, positionering, målgrupper, grafiskt manér och tonalitet med mera).
 • Varumärket ska vara genuint och varumärkets identitet och värderingar vara väl förankrat i verksamheten och dess varumärkeskommunikation (såväl genom till exempel grafiska uttryck som beteenden).
 • Företagets varumärkesarbete är långsiktigt och konsekvent. Varumärket främjar relationer med intressenter och bidrar till en långsiktig hållbarhet kopplat till sin omgivning.

Juryn utser tre finalister och bland dessa en vinnare utifrån en samlad bedömning och analys av ovanstående kriterier (såväl grund- som urvalskriterier).

Alla Umeågalans finalister och pristagare ska uppfylla de övergripande kriterierna som styrgruppen för Umeågalan fastställt. Läs mer om dem här. Juryns arbete sker under sekretess. Juryns beslut kan ej överklagas.

MEDARRANGÖRER

Marknadsföreningen Umeå och Handelshögskolan vid Umeå universitet.

Jury

Nils Paulson, Ordförande – Marknadsföreningen Umeå (ordf)
Lotta Gisselberg, Kommunikatör – Länsförsäkringar Västerbotten
Britta Näsman Fjellborg, Kommunikatör – Region Västerbotten
Ulrika Leijerholt, Universitetslektor – Handelshögskolan vid Umeå universitet
Marlene Johansson, Senior researcher – RISE
Matti Larsson, VD – Zordix
Mattias Önell, Strateg och rådgivare – Oddo AB

Kontakt:
Nils Paulsson, juryordförande
Anna Olofsson, Umeå kommun Näringsliv

Årets varumärke

För att nominera till Umeågalans pris Årets varumärke 2022 ska följande grundkriterier uppfyllas: 

 • Varumärket ska vara etablerat, välkänt och omtyckt i sin/sina målgrupper. 
 • Det finns ett tydligt samband mellan företagets varumärkesarbete och dess framgång. 
 • Varumärket ska vara etablerat på en marknad med betalande kunder. 
Årets varumärke

ÖVERGRIPANDE KRITERIER

Giltighet

De övergripande kriterierna gäller för samtliga priskategorier som delas ut på Umeågalan. Dessa kriterier är fastställda av Umeågalans styrgrupp 210210.

Användning

De övergripande kriterierna ska användas av respektive priskategori i samband med att juryn utser finalister och vinnare. Samtliga företag som ska utses till finalister och/eller vinnare på Umeågalan ska av juryn bedömas uppfylla de övergripande kriterier i sin helhet. De övergripande kriterierna används ej för att rangordna vilka företag som utses till finalister och/eller vinnare, till detta används de kriterier som är specifika för respektive priskategori.

Kriterier

Umeågalan är en gränsöverskridande mötesplats för Umeås företagande med syfte att bidra till arbetet med att skapa förutsättningar för företag att starta, växa och etablera sig.

Priskategorierna på Umeågalan vänder sig därför till verksamheter som i första hand bedrivs i företagsform i privat sektor (offentligt ägda företag kan ej tilldelas pris på Umeågalan). Med företagsform avses enskild näringsverksamhet, handelsbolag, kommanditbolag, aktiebolag eller ekonomisk förening.

Företaget ska nå framgång utan att det sker på bekostnad av människor och miljö (ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet). Det innebär inte att företag som har en påverkan på människor och miljö är exkluderade men företaget i fråga ska bedömas bidra mer positivt än negativt till agenda 2030 (de 17 globala målen). Företaget ska vid tillfället bedömas ha en sund ekonomisk ställning.

Företaget ska ha sitt säte i Umeå och/eller bedriva en verksamhet i Umeå eller dess närhet och som bidrar till Umeås tillväxt och Umeås långsiktiga mål*.

*Umeås vision och långsiktiga mål (fastställda av kommunfullmäktige, klippt från umea.se)

 Vision

Umeå kommun har som vision att Umeå ska ha 200 000 invånare senast år 2050. Visionen uttrycker att alla ska uppleva att de vinner på att bo och verka i Umeå. Det gäller alla Umeås medborgare och alla som överväger att flytta hit och etablera sig, studenter, företag med flera.

Långsiktiga mål

 • Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet med visionen om 200 000 medborgare år 2050.
 • Umeå ska växa hållbart utan några utsatta områden.
 • Umeå kommun ska skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt att forma samhället såväl som sina egna liv.
 • Umeå ska vara klimatneutralt till 2040.