Årets university spin-off

Syfte

Umeågalans pris Årets university spin-off delas ut till ett företag som byggt sin verksamhet kring en affärsidé som har sin grund inom forskning eller studier vid Umeå universitet eller Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå. Med priset vill vi visa på framgångar som kan inspirera såväl forskare som studenter inom den akademiska världen att ta steget till att omsätta kunskapsintensiva idéer i företagande.  

KRITERIER

 • Företaget har sin grund i forskning eller utbildning som skett vid Umeå universitet eller Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå. 
 • Företagets grundare ska i någon form fortfarande vara aktiva eller engagerade i företaget (som delägare, anställd, styrelseledamot, senior advisor eller liknande). 
 • Företaget ska vara aktivt, ha en tydlig affärsidé och vara under tillväxt. 
 • Företaget ska ha visat en betydande progress de senaste åren i förhållande till sin marknad. 

Urvalskriterier i juryarbetet

Bland de nominerade företagen som uppfyller samtliga grundkriterier gör juryn en utökad analys som baseras på kvalitativa bedömningar av: 

 • Omsättning och antal anställda. 
 • Nuvarande marknad, lönsamhet, tillväxtpotential och skalbarhet. 
 • Eventuella teknikframsteg av signifikant betydelse. 
 • Team management (ledarskap, teamsammansättning och genusperspektiv) 
 • Förmåga att attrahera kapital. 
 • Adresserar företaget en stor samhällsutmaning med ett stort möjligt genomslag? 
 • Intellektuella tillgångar (till exempel patent, upphovsrätt, design, varumärke med mera).

Juryn utser tre finalister och bland dessa en vinnare utifrån en samlad bedömning och analys av ovanstående kriterier. 

Alla Umeågalans finalister och pristagare ska uppfylla de övergripande kriterierna som styrgruppen för Umeågalan fastställt. Läs mer om dem här. Juryns arbete sker under sekretess. Juryns beslut kan ej överklagas.

MEDARRANGÖRER

Umeå universitet Holding AB, SLU Holding AB och Region Västerbotten.

Jury

Camilla Viklund, VD – Umeå universitet Holding AB (ordf)
Charlie Widberg, Innovations och affärsrådgivare – Umeå universitet Holding AB
Maria Klintenäs, Senior Innovation & Business Advisor – SLU Holding AB
Göran Larsson, Forsknings- och utbildningschef – Region Västerbotten
Niklas Norgren, VP, Managing Director – UmanDiagnostics AB
Håkan Ohlson,
Styrelseordförande – Connect Norr

Kontakt:
Camilla Viklund, juryordförande
Åsa Fällman, Umeå kommun Näringsliv

Årets university spin-off

För att nomineras till priset Årets university spin-off ska följande kriterier vara uppfyllda;

 • Företaget har sin grund i forskning eller utbildning som skett vid Umeå universitet eller Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå. 
 • Företagets grundare ska i någon form fortfarande vara aktiva eller engagerade i företaget (som delägare, anställd, styrelseledamot, senior advisor eller liknande). 
 • Företaget ska vara aktivt, ha en tydlig affärsidé och vara under tillväxt.
 • Företaget ska ha visat en betydande progress de senaste åren i förhållande till sin marknad. 
Årets university spin-off

ÖVERGRIPANDE KRITERIER

Giltighet

De övergripande kriterierna gäller för samtliga priskategorier som delas ut på Umeågalan. Dessa kriterier är fastställda av Umeågalans styrgrupp 210210.

Användning

De övergripande kriterierna ska användas av respektive priskategori i samband med att juryn utser finalister och vinnare. Samtliga företag som ska utses till finalister och/eller vinnare på Umeågalan ska av juryn bedömas uppfylla de övergripande kriterier i sin helhet. De övergripande kriterierna används ej för att rangordna vilka företag som utses till finalister och/eller vinnare, till detta används de kriterier som är specifika för respektive priskategori.

Kriterier

Umeågalan är en gränsöverskridande mötesplats för Umeås företagande med syfte att bidra till arbetet med att skapa förutsättningar för företag att starta, växa och etablera sig.

Priskategorierna på Umeågalan vänder sig därför till verksamheter som i första hand bedrivs i företagsform i privat sektor (offentligt ägda företag kan ej tilldelas pris på Umeågalan). Med företagsform avses enskild näringsverksamhet, handelsbolag, kommanditbolag, aktiebolag eller ekonomisk förening.

Företaget ska nå framgång utan att det sker på bekostnad av människor och miljö (ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet). Det innebär inte att företag som har en påverkan på människor och miljö är exkluderade men företaget i fråga ska bedömas bidra mer positivt än negativt till agenda 2030 (de 17 globala målen). Företaget ska vid tillfället bedömas ha en sund ekonomisk ställning.

Företaget ska ha sitt säte i Umeå och/eller bedriva en verksamhet i Umeå eller dess närhet och som bidrar till Umeås tillväxt och Umeås långsiktiga mål*.

*Umeås vision och långsiktiga mål (fastställda av kommunfullmäktige, klippt från umea.se)

 Vision

Umeå kommun har som vision att Umeå ska ha 200 000 invånare senast år 2050. Visionen uttrycker att alla ska uppleva att de vinner på att bo och verka i Umeå. Det gäller alla Umeås medborgare och alla som överväger att flytta hit och etablera sig, studenter, företag med flera.

Långsiktiga mål

 • Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet med visionen om 200 000 medborgare år 2050.
 • Umeå ska växa hållbart utan några utsatta områden.
 • Umeå kommun ska skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt att forma samhället såväl som sina egna liv.
 • Umeå ska vara klimatneutralt till 2040.