Årets unga företagare

KRITERIER

Umeågalans pris Årets unga företagare utses till en företagare*, max fyllda 30 år, som uppfyller minst ett av nedanstående kriterier:

  • Person vars nyskapande förmåga och/eller ledarskap har lett till eller har potential att leda till kommersiell framgång.
  • Person vars idé och utveckling av nya produkter eller tjänster har en stor potential till genombrott som främjar förnyelsen av Umeås näringsliv.

* Priset kan också tilldelas flera personer om de tillsammans stått för den insats som prisas (alla som prisas måste dock vara max 30 år).

Urvalskriterier i juryarbetet

Urvalet av finalister sker utifrån minst ett av ovanstående kriterier. Juryn utser tre finalister och bland dessa en vinnare utifrån en samlad bedömning och analys av ovanstående kriterier.

Alla Umeågalans finalister och pristagare ska uppfylla de övergripande kriterierna som styrgruppen för Umeågalan fastställt. Läs mer om dem här. Juryns arbete sker under sekretess. Juryns beslut kan ej överklagas.

MEDARRANGÖRER

Länsförsäkringar Västerbotten, NyföretagarCentrum, Ung Företagsamhet och BIC Factory.

Jury

Rikard Jacobsson, Bankchef – Länsförsäkringar Västerbotten (ordf)
Lena Öhlund, Verksamhetsledare – BIC Factory
Jan Sundman, Ordförande – NyföretagarCentrum
Amanda Lundström tf Regionchef – Ung Företagsamhet
Matilda Henningsson, projektledare – RISE 
Peter Knutsson, VD – Toontrack Music
Meiju Vartiainen, VD och grundare – Mowida  

Kontakt:
Rikard Jacobsson, juryordförande
Anna Molin, Umeå kommun Näringsliv

Årets unga företagare

För att nomineras till priset Årets unga företagare ska den unga företagaren* vara max fyllda 30 år och uppfylla minst ett av nedanstående kriterier:
  • Person vars nyskapande förmåga och/eller ledarskap har lett till eller har potentialatt leda till kommersiell framgång.
  • Person vars idé och utveckling av nya produkter eller tjänster har en stor potentialtill genombrott som främjar förnyelsen av Umeås näringsliv.
*Priset kan också tilldelas flera personer om de tillsammans stått för den insats som prisas (alla som prisas måste dock vara max 30 år).
Årets unga företagare

ÖVERGRIPANDE KRITERIER

Giltighet

De övergripande kriterierna gäller för samtliga priskategorier som delas ut på Umeågalan. Dessa kriterier är fastställda av Umeågalans styrgrupp 210210.

Användning

De övergripande kriterierna ska användas av respektive priskategori i samband med att juryn utser finalister och vinnare. Samtliga företag som ska utses till finalister och/eller vinnare på Umeågalan ska av juryn bedömas uppfylla de övergripande kriterier i sin helhet. De övergripande kriterierna används ej för att rangordna vilka företag som utses till finalister och/eller vinnare, till detta används de kriterier som är specifika för respektive priskategori.

Kriterier

Umeågalan är en gränsöverskridande mötesplats för Umeås företagande med syfte att bidra till arbetet med att skapa förutsättningar för företag att starta, växa och etablera sig.

Priskategorierna på Umeågalan vänder sig därför till verksamheter som i första hand bedrivs i företagsform i privat sektor (offentligt ägda företag kan ej tilldelas pris på Umeågalan). Med företagsform avses enskild näringsverksamhet, handelsbolag, kommanditbolag, aktiebolag eller ekonomisk förening.

Företaget ska nå framgång utan att det sker på bekostnad av människor och miljö (ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet). Det innebär inte att företag som har en påverkan på människor och miljö är exkluderade men företaget i fråga ska bedömas bidra mer positivt än negativt till agenda 2030 (de 17 globala målen). Företaget ska vid tillfället bedömas ha en sund ekonomisk ställning.

Företaget ska ha sitt säte i Umeå och/eller bedriva en verksamhet i Umeå eller dess närhet och som bidrar till Umeås tillväxt och Umeås långsiktiga mål*.

*Umeås vision och långsiktiga mål (fastställda av kommunfullmäktige, klippt från umea.se)

 Vision

Umeå kommun har som vision att Umeå ska ha 200 000 invånare senast år 2050. Visionen uttrycker att alla ska uppleva att de vinner på att bo och verka i Umeå. Det gäller alla Umeås medborgare och alla som överväger att flytta hit och etablera sig, studenter, företag med flera.

Långsiktiga mål

  • Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet med visionen om 200 000 medborgare år 2050.
  • Umeå ska växa hållbart utan några utsatta områden.
  • Umeå kommun ska skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt att forma samhället såväl som sina egna liv.
  • Umeå ska vara klimatneutralt till 2040.