Årets tillväxtföretag

SYFTE

Umeågalans pris Årets tillväxtföretag vill uppmärksamma företag som har mod och förmåga att satsa på en varaktig tillväxt i Umeå. Tillväxten ska ha skett som ett resultat av en strategisk och medveten satsning från företagets sida och det ska finnas goda förutsättningar för fortsatt tillväxt och lönsamhet.  

KRITERIER

 • Företaget ska ha minst fyra registrerade årsbokslut med årsredovisning. 
 • Omsättning på minst 20 Mkr (det senaste räkenskapsåret). 
 • Minst 10 anställda (det senaste räkenskapsåret). 
 • Företaget ska visa ett positivt resultat för det senaste räkenskapsåret. 
 • Företagets egna kapital måste vara positivt. 

Urvalskriterier i juryarbetet

Bland de nominerade som uppfyller grundkriterierna inhämtas offentliga data från företagens årsredovisningar varvid företagen rankas utifrån genomsnittlig omsättningsökning de senaste tre räkenskapsåren. De företag som i detta urval hamnar bland de främsta analyseras av juryn enligt följande: 

 • Genomgång av årsredovisningar, media, kreditupplysning samt företagets egna kanaler. 
 • Intervju av företagsledning med fokus på tillväxtens bakomliggande faktorer, aktuell verksamhetsstatus (innevarande år) samt företagets framtidsplaner (mål och faktorer för framtida tillväxt). 

Juryn utser tre finalister och bland dessa en vinnare utifrån en samlad bedömning av analyser och intervjuer. Det är således inte det företag som har den procentuellt högsta genomsnittliga tillväxten som vinner. Samma företag kan vinna priset vid upprepade tillfällen.

Alla Umeågalans finalister och pristagare ska uppfylla de övergripande kriterierna som styrgruppen för Umeågalan fastställt. Läs mer om dem här. Juryns arbete sker under sekretess. Juryns beslut kan ej överklagas.

MEDARRANGÖRER

Deloitte, Swedbank och Almi Nord.

Jury

Anders Rinzén, Partner / Audit & Assurance – Deloitte
Camilla Backlund, Partner / Audit & Assurance – Deloitte
Mikael Stålfjäll, Kontorschef Umeåregionen – Swedbank
Sofia Sjöström, Biträdande kontorschef Umeåregionen – Swedbank
Karolina Kollenmark Andersson – Marknad & kommunikation – Almi Nord
Niclas Lundell, VD – Personalkollen
Lars Stenlund, Styrelseordförande – Vitec

Kontakt:
Anders Rinzén, juryordförande
Fredrik Strinnholm, Umeå kommun Näringsliv

Årets tilläxtföretag

För att nomineras till Årets tillväxtföretag ska följande grundkriterier uppfyllas: 

 • Företaget ska ha minst fyra registrerade årsbokslut med årsredovisning.  
 • Omsättning på minst 20 Mkr (det senaste räkenskapsåret).  
 • Minst 10 anställda (det senaste räkenskapsåret).  
 • Företaget ska visa ett positivt resultat för det senaste räkenskapsåret.  
 • Företagets egna kapital måste vara positivt.  
Årets tillväxtföretag

ÖVERGRIPANDE KRITERIER

Giltighet

De övergripande kriterierna gäller för samtliga priskategorier som delas ut på Umeågalan. Dessa kriterier är fastställda av Umeågalans styrgrupp 210210.

Användning

De övergripande kriterierna ska användas av respektive priskategori i samband med att juryn utser finalister och vinnare. Samtliga företag som ska utses till finalister och/eller vinnare på Umeågalan ska av juryn bedömas uppfylla de övergripande kriterier i sin helhet. De övergripande kriterierna används ej för att rangordna vilka företag som utses till finalister och/eller vinnare, till detta används de kriterier som är specifika för respektive priskategori.

Kriterier

Umeågalan är en gränsöverskridande mötesplats för Umeås företagande med syfte att bidra till arbetet med att skapa förutsättningar för företag att starta, växa och etablera sig.

Priskategorierna på Umeågalan vänder sig därför till verksamheter som i första hand bedrivs i företagsform i privat sektor (offentligt ägda företag kan ej tilldelas pris på Umeågalan). Med företagsform avses enskild näringsverksamhet, handelsbolag, kommanditbolag, aktiebolag eller ekonomisk förening.

Företaget ska nå framgång utan att det sker på bekostnad av människor och miljö (ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet). Det innebär inte att företag som har en påverkan på människor och miljö är exkluderade men företaget i fråga ska bedömas bidra mer positivt än negativt till agenda 2030 (de 17 globala målen). Företaget ska vid tillfället bedömas ha en sund ekonomisk ställning.

Företaget ska ha sitt säte i Umeå och/eller bedriva en verksamhet i Umeå eller dess närhet och som bidrar till Umeås tillväxt och Umeås långsiktiga mål*.

*Umeås vision och långsiktiga mål (fastställda av kommunfullmäktige, klippt från umea.se)

 Vision

Umeå kommun har som vision att Umeå ska ha 200 000 invånare senast år 2050. Visionen uttrycker att alla ska uppleva att de vinner på att bo och verka i Umeå. Det gäller alla Umeås medborgare och alla som överväger att flytta hit och etablera sig, studenter, företag med flera.

Långsiktiga mål

 • Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet med visionen om 200 000 medborgare år 2050.
 • Umeå ska växa hållbart utan några utsatta områden.
 • Umeå kommun ska skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt att forma samhället såväl som sina egna liv.
 • Umeå ska vara klimatneutralt till 2040.