Årets företagare

SYFTE

Årets företagare i Umeå delas ut för att vi vill lyfta fram människan bakom företaget. Vi vill synliggöra de företagare som genom sitt engagemang och entreprenörskap jobbar hårt för att driva och utveckla sina verksamheter och göra allt bättre affärer. Bättre affärer leder till tillväxt som ger välstånd, något som alla vill ha. Årets företagare delas ut till en företagare som utfört en prestation i sin kommun och som genom sitt sätt att vara fungerar som en förebild för andra företagare. Duktiga företagare bidrar genom sina idéer och sitt arbete till att samhället utvecklas. 

KRITERIER

För att utses till finalist till Årets företagare på Umeågalan ska samtliga kriterier uppfyllas: 

 • Inneha ett betydande ägande av företaget.
 • Aktivt driva företaget. 
 • Ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning. 
 • Genom gott ledarskap vara en god förebild och ambassadör för företagare. 
 • Visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras. 
 • Ha uthålligt god lönsamhet. 
 • Inte ha några allvarliga betalningsanmärkningar. 
 • Inte nyligen vara dömd i domstol. 

Bakgrund till kriterierna

Äga och driva: Man ska ha majoritetsägande. Det går bra med finansiärer om ägaren är näst största ägare. Eftersom utmärkelsen går till företagaren är det viktigt att hen är verksam i företaget. Det innebär att man ska ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning. Viktigt eftersom det är företagaren som är i fokus och därmed dennes inflytande och påverkan som ska belönas.

Ledare och förebild: Aspekten belyser på vilket sätt som företaget bidrar till samhället genom sitt agerande. Det kan röra sig om till exempel:

 • Engagemang i att utveckla sitt företag eller sin verksamhets miljöarbete.
 • Stöttar lokala verksamheter, föreningar etcetera.
 • Ansvar gentemot leverantörer och kunder.
 • Anställer personer som annars hade haft svårt att komma in på arbetsmarknaden.
 • Har påverkat politiken till godo för andra företagare i regionen och/eller uppmuntrar mångfald.

Kreativitet och innovation: Aspekten belyser på vilket sätt som företaget arbetar på ett innovativt sätt med sin vara eller tjänst. Det kan till exempel visa sig genom:

 • Företaget har tagit en klassisk vara eller tjänst men säljer den på ett nytt sätt, med ett utökat värde för sina kunder eller på något annat sätt omvandlat sitt erbjudande på ett sätt som fått dem att utveckla sin bransch.
 • Företaget har en innovativ produkt eller tjänst som de utvecklat och som skapat nya möjligheter inom dess bransch. Kanske har företaget också förändrat genom sin verksamhet? Patenterade lösningar, forskning som omvandlats till verksamhet etcetera.

Lönsamhet och tillväxt: Med god lönsamhet avses att den är långsiktigt stabil eller att man har återinvesterat i företaget för fortsatt tillväxt. Företagets marginal ska jämföras med andra i samma bransch, inte med alla andra branscher. Genom UC-rapporter har Företagarna sammanställt en bild av företagets ekonomi de senaste fyra åren (för vissa bolag där verksamheten inte bedrivits i fyra år kan detta vara kortare). De delar som vi kollat djupare på är; omsättning, antal anställda, årets vinst och nettomarginal.

Urvalskriterier i juryarbetet

Företagarnas samarbetspartner UC kontrollerar att de mätbara kriterierna är uppfyllda (ha uthålligt god lönsamhet och inte ha några allvarliga betalningsanmärkningar). Juryn bedömer övriga kriterier. 

Juryn utser tre finalister och bland dessa en vinnare utifrån en samlad bedömning av ovanstående kriterier.

Alla Umeågalans finalister och pristagare ska uppfylla de övergripande kriterierna som styrgruppen för Umeågalan fastställt. Läs mer om dem här. Juryns arbete sker under sekretess. Juryns beslut kan ej överklagas.

MEDARRANGÖR

Företagarna Umeå

Jury

Hanna Wiik, Ägare – Ekonomikollen (ordf)
Peter Eklund, VD – Ekonomi Nord
Elin Leyonberg,  Ägare och grundare – Copynor
Fredrik Leek, VD – Revenues
Peter Arkhult, Koncern-VD – Brännboll i Umeå AB
Maria Nilsson Sedlacek, Ägare – Veteranpoolen
Mattias Matsson, Grundare – Professionals Nord

Kontakt:
Hanna Wiik, juryordförande
Peter Öystilä, Umeå kommun Näringsliv

Årets företagare

För att nomineras till Årets företagare ska följande grundkriterier uppfyllas:
 • Inneha ett betydande ägande av företaget.
 • Aktivt driva företag.
 • Ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning.
 • Genom gott ledarskap vara en god förebild och ambassadör för företagare.
 • Visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras.
 • Ha uthålligt god lönsamhet.
 • Inte ha några allvarliga betalningsanmärkningar.
 • Inte nyligen vara dömd i domstol.
Årets företagare

ÖVERGRIPANDE KRITERIER

Giltighet

De övergripande kriterierna gäller för samtliga priskategorier som delas ut på Umeågalan. Dessa kriterier är fastställda av Umeågalans styrgrupp 210210.

Användning

De övergripande kriterierna ska användas av respektive priskategori i samband med att juryn utser finalister och vinnare. Samtliga företag som ska utses till finalister och/eller vinnare på Umeågalan ska av juryn bedömas uppfylla de övergripande kriterier i sin helhet. De övergripande kriterierna används ej för att rangordna vilka företag som utses till finalister och/eller vinnare, till detta används de kriterier som är specifika för respektive priskategori.

Kriterier

Umeågalan är en gränsöverskridande mötesplats för Umeås företagande med syfte att bidra till arbetet med att skapa förutsättningar för företag att starta, växa och etablera sig.

Priskategorierna på Umeågalan vänder sig därför till verksamheter som i första hand bedrivs i företagsform i privat sektor (offentligt ägda företag kan ej tilldelas pris på Umeågalan). Med företagsform avses enskild näringsverksamhet, handelsbolag, kommanditbolag, aktiebolag eller ekonomisk förening.

Företaget ska nå framgång utan att det sker på bekostnad av människor och miljö (ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet). Det innebär inte att företag som har en påverkan på människor och miljö är exkluderade men företaget i fråga ska bedömas bidra mer positivt än negativt till agenda 2030 (de 17 globala målen). Företaget ska vid tillfället bedömas ha en sund ekonomisk ställning.

Företaget ska ha sitt säte i Umeå och/eller bedriva en verksamhet i Umeå eller dess närhet och som bidrar till Umeås tillväxt och Umeås långsiktiga mål*.

*Umeås vision och långsiktiga mål (fastställda av kommunfullmäktige, klippt från umea.se)

 Vision

Umeå kommun har som vision att Umeå ska ha 200 000 invånare senast år 2050. Visionen uttrycker att alla ska uppleva att de vinner på att bo och verka i Umeå. Det gäller alla Umeås medborgare och alla som överväger att flytta hit och etablera sig, studenter, företag med flera.

Långsiktiga mål

 • Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet med visionen om 200 000 medborgare år 2050.
 • Umeå ska växa hållbart utan några utsatta områden.
 • Umeå kommun ska skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt att forma samhället såväl som sina egna liv.
 • Umeå ska vara klimatneutralt till 2040.