Årets företag inom de kulturella och kreativa näringarna

SYFTE

Med Umeågalans pris till årets företag inom de kulturella och kreativa näringarna vill vi uppmärksamma företag som använder kulturskapande eller andra kreativa processer som affärsidé eller som sin råvara. Priskategorin vänder sig till såväl nya som redan etablerade företag. Priset kan även tilldelas nätverk av företag som tillsammans uppfyller kriterierna.  

KRITERIER

För att nomineras till Årets företag inom de kulturella och kreativa näringarna ska företaget uppfylla följande kriterier:

 • Företaget ska verka inom någon av de av Tillväxtverket definierade branschgrupperna* (se beskrivning längre ned) inom de kulturella och kreativa näringarna (KKN).
 • Kulturskapande eller kreativa processer ska utgöra grunden för företagets affärsidé.
 • De kulturskapande eller kreativa processerna ska ha omsatts i ett starkt entreprenörskap och ekonomiskt hållbart företagande.

*Kulturella och kreativa näringar (KKN) definieras som företag inom någon av följande branschgrupper (branschgrupperna utgår från Tillväxtverkets Kreametern): Arkitektur, dataspel, design och formgivning, film, foto, gastronomi, konst, kulturarv och besöksnäring, litteratur, media och marknadskommunikation, mode, musik, scenkonst, slöjd, hantverk eller upplevelsebaserat lärande. 

Urvalskriterier i juryarbetet

Bland de nominerade företagen som uppfyller samtliga grundkriterier gör juryn en utökad analys där följande kriterier beaktas:

 • Hur nytänkande är företagets utveckling av nya produkter, tjänster och/eller affärsmodeller?
 • Stäcker företagets utveckling Umeås position som en stark plats för kulturella och kreativa näringar?
 • I vilken utsträckning bidrar företaget till en hållbar samhällsutveckling sett till sociala och miljömässiga faktorer?

Juryn utser tre finalister och bland dessa en vinnare utifrån en samlad bedömning av ovanstående kriterier.

Alla Umeågalans finalister och pristagare ska uppfylla de övergripande kriterierna som styrgruppen för Umeågalan fastställt. Läs mer om dem här. Juryns arbete sker under sekretess. Juryns beslut kan ej överklagas.

MEDARRANGÖRER

eXpression Umeå och Umeås Fabriks och Hantverksförening.

Jury

Barbro Renkel, VD – eXpression Umeå (ordf)
Emil Hägglund, Affärsutvecklare och strategisk kommunikatör – eXpression Umeå
Olle Salmonsson, Arkitekt SIR/MSA – Galleri Oss
Margareta Ericsson Lif, Ordförande – Umeå Fabriks- och Hantverksförening
Frida Nilsson, Ledamot – Umeå Fabriks- och Hantverksförening
Stina Sjöström, Ägare – Gamla Salteriet
Joakim Sandberg, Regionkulturchef – Region Västerbotten

Kontakt:
Barbro Renkel, juryordförande
Anna Olofsson, Umeå kommun Näringsliv

Årets företag inom de kreativa och kulturella näringarna

För att nominera till årets företag inom de kulturella och kreativa näringarna ska följande grundkriterier uppfyllas:
 • Företaget ska verka inom de kulturella och kreativa näringarna*.
 • Kulturskapande eller kreativa processer ska ha omsatts i ett starkt entreprenörskap.
 • Företaget stärker Umeås position som en stark plats för kulturella och kreativa näringar.
*Kulturella och kreativa näringar (KKN) definieras som företag inom någon av följande branschgrupper (branschgrupperna utgår från Tillväxtverkets Kreametern): Arkitektur, dataspel, design och formgivning, film, foto, gastronomi, konst, kulturarv och besöksnäring, litteratur, media och marknadskommunikation, mode, musik, scenkonst, slöjd, hantverk eller upplevelsebaserat lärande.
Årets företag inom de kreativa och kulturella näringarna

ÖVERGRIPANDE KRITERIER

Giltighet

De övergripande kriterierna gäller för samtliga priskategorier som delas ut på Umeågalan. Dessa kriterier är fastställda av Umeågalans styrgrupp 210210.

Användning

De övergripande kriterierna ska användas av respektive priskategori i samband med att juryn utser finalister och vinnare. Samtliga företag som ska utses till finalister och/eller vinnare på Umeågalan ska av juryn bedömas uppfylla de övergripande kriterier i sin helhet. De övergripande kriterierna används ej för att rangordna vilka företag som utses till finalister och/eller vinnare, till detta används de kriterier som är specifika för respektive priskategori.

Kriterier

Umeågalan är en gränsöverskridande mötesplats för Umeås företagande med syfte att bidra till arbetet med att skapa förutsättningar för företag att starta, växa och etablera sig.

Priskategorierna på Umeågalan vänder sig därför till verksamheter som i första hand bedrivs i företagsform i privat sektor (offentligt ägda företag kan ej tilldelas pris på Umeågalan). Med företagsform avses enskild näringsverksamhet, handelsbolag, kommanditbolag, aktiebolag eller ekonomisk förening.

Företaget ska nå framgång utan att det sker på bekostnad av människor och miljö (ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet). Det innebär inte att företag som har en påverkan på människor och miljö är exkluderade men företaget i fråga ska bedömas bidra mer positivt än negativt till agenda 2030 (de 17 globala målen). Företaget ska vid tillfället bedömas ha en sund ekonomisk ställning.

Företaget ska ha sitt säte i Umeå och/eller bedriva en verksamhet i Umeå eller dess närhet och som bidrar till Umeås tillväxt och Umeås långsiktiga mål*.

*Umeås vision och långsiktiga mål (fastställda av kommunfullmäktige, klippt från umea.se)

 Vision

Umeå kommun har som vision att Umeå ska ha 200 000 invånare senast år 2050. Visionen uttrycker att alla ska uppleva att de vinner på att bo och verka i Umeå. Det gäller alla Umeås medborgare och alla som överväger att flytta hit och etablera sig, studenter, företag med flera.

Långsiktiga mål

 • Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet med visionen om 200 000 medborgare år 2050.
 • Umeå ska växa hållbart utan några utsatta områden.
 • Umeå kommun ska skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt att forma samhället såväl som sina egna liv.
 • Umeå ska vara klimatneutralt till 2040.