Årets exportföretag

SYFTE

Årets exportföretag vill uppmärksamma och visa goda exempel på exporterande företag. Genom att stimulera fler företag att utveckla sin verksamhet genom att satsa på exportverksamhet kan priset bidra till ökad tillväxt och lönsamhet. Årets exportföretag tilldelas ett företag som med hänsyn till sina resurser och på ett betydande sätt har utvecklat sin verksamhet genom att lyckas på en internationell marknad. 

KRITERIER

För att nomineras ska följande kriterier uppnås:

 • Företaget ska ha minst 3 registrerade årsbokslut med årsredovisning.
 • Företagets omsättning ska vara minst 1 Mkr (det senaste räkenskapsåret).
 • Företaget ska ha visat ett positivt resultat för de två senaste räkenskapsåren.
 • Företaget ska under de senaste åren ha ökat sin exportandel vilken ska uppgå till minst 50 % av omsättningen (det senaste räkenskapsåret).

Urvalskriterier i juryarbetet

För de nominerade inhämtas offentliga data och underlag från företagen. Efter en samlad bedömning väljs minst 5 företag ut för vidare informationsinhämtning och analys av juryn. 

Juryn utser tre finalister och bland dessa en vinnare utifrån en samlad bedömning av informationsinhämtning, intervjuer och analyser. Juryn väger i sin bedömning in samtliga ovan nämnda parametrar.

Alla Umeågalans finalister och pristagare ska uppfylla de övergripande kriterierna som styrgruppen för Umeågalan fastställt. Läs mer om dem här. Juryns arbete sker under sekretess. Juryns beslut kan ej överklagas.

MEDARRANGÖR

Västerbottens Handelskammare.

Jury

Anders Hjalmarsson, VD – Västerbottens Handelskammare (ordf)
Siv Forssén, Regionkoordinator – Västerbottens Handelskammare
Linda Nyström, VD – Skogstekniska klustret
Mikael Nensén, VD – AIT Umeå AB
Johan Nylund, Export Manager – Polarbröd AB
Göran Nyberg, Vice koncern-VD – Olofsfors AB
Anna-Karin Karlsson, Hållbarhetsdirektör – Norrmejerier Ekonomisk Förening

Kontakt:
Anders Hjalmarsson, juryordförande
Agneta Filén, Umeå kommun Näringsliv

Årets exportföretag

För att nomineras till Årets exportföretag ska följande grundkriterier uppfyllas:

 • Företaget ska ha minst 3 registrerade årsbokslut med årsredovisning.
 • Företagets omsättning ska vara minst 1 Mkr (det senaste räkenskapsåret).
 • Företaget ska ha visat ett positivt resultat för de två senaste räkenskapsåren.
 • Företaget ska under de senaste åren ha ökat sin exportandel vilken ska uppgå till minst 50 % av omsättningen (det senaste räkenskapsåret).
Årets exportföretag

ÖVERGRIPANDE KRITERIER

Giltighet

De övergripande kriterierna gäller för samtliga priskategorier som delas ut på Umeågalan. Dessa kriterier är fastställda av Umeågalans styrgrupp 210210.

Användning

De övergripande kriterierna ska användas av respektive priskategori i samband med att juryn utser finalister och vinnare. Samtliga företag som ska utses till finalister och/eller vinnare på Umeågalan ska av juryn bedömas uppfylla de övergripande kriterier i sin helhet. De övergripande kriterierna används ej för att rangordna vilka företag som utses till finalister och/eller vinnare, till detta används de kriterier som är specifika för respektive priskategori.

Kriterier

Umeågalan är en gränsöverskridande mötesplats för Umeås företagande med syfte att bidra till arbetet med att skapa förutsättningar för företag att starta, växa och etablera sig.

Priskategorierna på Umeågalan vänder sig därför till verksamheter som i första hand bedrivs i företagsform i privat sektor (offentligt ägda företag kan ej tilldelas pris på Umeågalan). Med företagsform avses enskild näringsverksamhet, handelsbolag, kommanditbolag, aktiebolag eller ekonomisk förening.

Företaget ska nå framgång utan att det sker på bekostnad av människor och miljö (ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet). Det innebär inte att företag som har en påverkan på människor och miljö är exkluderade men företaget i fråga ska bedömas bidra mer positivt än negativt till agenda 2030 (de 17 globala målen). Företaget ska vid tillfället bedömas ha en sund ekonomisk ställning.

Företaget ska ha sitt säte i Umeå och/eller bedriva en verksamhet i Umeå eller dess närhet och som bidrar till Umeås tillväxt och Umeås långsiktiga mål*.

*Umeås vision och långsiktiga mål (fastställda av kommunfullmäktige, klippt från umea.se)

 Vision

Umeå kommun har som vision att Umeå ska ha 200 000 invånare senast år 2050. Visionen uttrycker att alla ska uppleva att de vinner på att bo och verka i Umeå. Det gäller alla Umeås medborgare och alla som överväger att flytta hit och etablera sig, studenter, företag med flera.

Långsiktiga mål

 • Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet med visionen om 200 000 medborgare år 2050.
 • Umeå ska växa hållbart utan några utsatta områden.
 • Umeå kommun ska skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt att forma samhället såväl som sina egna liv.
 • Umeå ska vara klimatneutralt till 2040.