Årets arbetsgivare

Syfte

Priset Årets arbetsgivare delas ut till ett företag som värderar medarbetarnas kompetens och engagemang som centrala faktorer för sin framgång. Företaget utmärker sig genom sitt arbete med att skapa ett hållbart arbetsliv, där alla har förutsättningar att lyckas. Årets arbetsgivare genomsyras av ett starkt engagemang, ständig utveckling och social hållbarhet. 

KRITERIER

För att nomineras ska företaget*:

 • Ha minst tre registrerade bokslut samt minst 15 anställda.
 • Se och lyfta medarbetarnas betydelse för företagets framgång.
 • Utmärka sig genom sitt arbete för engagemang och välmående på arbetet.

*Med företag avses såväl företag i sin helhet med säte i Umeå som företag med säte utanför Umeå, men med lokalkontor i Umeå. I det senare fallet gäller kriterierna för lokalkontoret och det är verksamheten i Umeå som bedöms.

Urvalskriterier i juryarbetet

 • Hur prioriterar och uppmuntrar företaget sina medarbetares kontinuerliga utveckling?
 • Hur prioriterar och integrerar företaget ett aktivt arbete med jämställdhet, mångfald och likabehandling i verksamheten?
 • Kan man påvisa samband mellan företagets framgångar och deras satsningar på arbetsgivarvarumärket (employer branding)?

De företag som bedöms uppfylla samtliga grundkriterier får möjlighet att skriftligen redovisa svar på såväl grundkriterier som urvalskriterier. Utifrån en bedömning av dessa svar gör juryn ett urval av minst fem företag som där man genomför intervjuer på tre nivåer för att validera kriterierna (till exempel företagsledning, HR och medarbetare).

Juryn utser tre finalister och bland dessa en vinnare utifrån en samlad bedömning av informationsinhämtning, intervjuer och analyser. Juryn väger i sin bedömning in samtliga ovan nämnda parametrar.

Alla Umeågalans finalister och pristagare ska uppfylla de övergripande kriterierna som styrgruppen för Umeågalan fastställt. Läs mer om dem här. Juryns arbete sker under sekretess. Juryns beslut kan ej överklagas.

MEDARRANGÖR

VK Media AB

Jury

Jimmie Näslund, VD och koncernchef – VK Media AB (ordf)
Erica Lundgren, VD – OK Västerbotten
Helena Botold, HR-strateg – Umeå energi
Andreas Norell, People and Culture Manager – IKEA Umeå
Annika Andersson, Universitetslektor – Handelshögskolan vid Umeå universitet
Ingrid Lindelöw Berntson, VD – Shift Education
Andreas Lindqvist, VD – OnePartnerGroup Umeå

Årets arbetsgivare

För att nomineras till priset Årets arbetsgivare ska företaget* uppfylla följande grundkriterier:

 • ha minst tre registrerade bokslut samt minst 15st anställda.
 • se och lyfta medarbetarnas betydelse för företagets framgång.
 • utmärka sig genom sitt arbete för engagemang och välmående på arbetet.

*Med företag avses såväl företag i sin helhet med säte i Umeå som företag med säte utanför Umeå men som har lokalkontor i Umeå. I det senare fallet gäller kriterierna för lokalkontoret och det är verksamheten i Umeå som bedöms.

Årets arbetsgivare

ÖVERGRIPANDE KRITERIER

Giltighet

De övergripande kriterierna gäller för samtliga priskategorier som delas ut på Umeågalan. Dessa kriterier är fastställda av Umeågalans styrgrupp 210210.

Användning

De övergripande kriterierna ska användas av respektive priskategori i samband med att juryn utser finalister och vinnare. Samtliga företag som ska utses till finalister och/eller vinnare på Umeågalan ska av juryn bedömas uppfylla de övergripande kriterier i sin helhet. De övergripande kriterierna används ej för att rangordna vilka företag som utses till finalister och/eller vinnare, till detta används de kriterier som är specifika för respektive priskategori.

Kriterier

Umeågalan är en gränsöverskridande mötesplats för Umeås företagande med syfte att bidra till arbetet med att skapa förutsättningar för företag att starta, växa och etablera sig.

Priskategorierna på Umeågalan vänder sig därför till verksamheter som i första hand bedrivs i företagsform i privat sektor (offentligt ägda företag kan ej tilldelas pris på Umeågalan). Med företagsform avses enskild näringsverksamhet, handelsbolag, kommanditbolag, aktiebolag eller ekonomisk förening.

Företaget ska nå framgång utan att det sker på bekostnad av människor och miljö (ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet). Det innebär inte att företag som har en påverkan på människor och miljö är exkluderade men företaget i fråga ska bedömas bidra mer positivt än negativt till agenda 2030 (de 17 globala målen). Företaget ska vid tillfället bedömas ha en sund ekonomisk ställning.

Företaget ska ha sitt säte i Umeå och/eller bedriva en verksamhet i Umeå eller dess närhet och som bidrar till Umeås tillväxt och Umeås långsiktiga mål*.

*Umeås vision och långsiktiga mål (fastställda av kommunfullmäktige, klippt från umea.se)

 Vision

Umeå kommun har som vision att Umeå ska ha 200 000 invånare senast år 2050. Visionen uttrycker att alla ska uppleva att de vinner på att bo och verka i Umeå. Det gäller alla Umeås medborgare och alla som överväger att flytta hit och etablera sig, studenter, företag med flera.

Långsiktiga mål

 • Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet med visionen om 200 000 medborgare år 2050.
 • Umeå ska växa hållbart utan några utsatta områden.
 • Umeå kommun ska skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt att forma samhället såväl som sina egna liv.
 • Umeå ska vara klimatneutralt till 2040.