Årets förebilder – nominerade och talare till Umeågalan 2019

Nu är årets nominerade till Umeågalans priser offentliggjorda. Likaså har talarna till galans första akt presenterats. Under ledning av moderator Julia Bendelin, kommer gästerna få lyssna till och inspireras av Jonna Bornemark och Robin Teigland – som inom sina respektive områden berör årets tema Förebilder. Vilka av de nominerade som tar hem vinsten får vi veta under galan 7 november.

Moderator, akt 1
Julia Bendelin

Julia Bendelin, nominerade till Årets Talare – Moderator 2018, är en mycket erfaren moderator och konferencier. Hennes gotländska dialekt, humor, engagemang och energin i de event hon leder är hennes kännetecken.
Julia har varit företagare, VD, arbetsgivare och reklambyråchef i snart 20 år och har under alla år varit en ofta anlitad moderator och konferencier, särskilt under Almedalsveckan och olika företagar- och tillväxtdagar. Efter 18 år i reklambranschen är Julia milt sagt bred i sin kunskap. Hon har i sitt yrkesliv dessutom haft kunder inom extremt olika branscher, så som livsmedel, handel, besöksnäring, lantbruk, B2B, fastighets- och byggbranschen, offentlig verksamhet m fl.
Julia har under senaste året uppmärksammats i hela landet och även utomlands då hon som privat aktör införde sextimmars arbetsdag för sina anställda. Det överraskande resultatet av detta och omgivningens reaktioner är något hon gärna föreläser om. Helt enkelt: att vara modig som företagsledare.

Talare, akt 1
Jonna Bornemark

Jonna Bornemark, filosof vid Centrum för praktisk kunskap, har just utkommit med bokenDet omätbaras renässans – en uppgörelse med pedanternas världsherravälde.
Är det mätbara resultat – som betyg, pengar eller makt – som avgör om någon har lyckats och kan ses som ett ideal eller en förebild? Finns andra omätbara egenskaper som har större betydelse – såsom respekt för andra, solidaritet, omtanke eller tex. förlåtelse?
Vi lever i en tid av siffror och statistik med en övertro på att alla problem går att lösa genom att spalta upp, mäta och kvantifiera. När vårt förnuft bara handlar om att räkna blir såväl våra liv som samhället i stort alltmer omänskligt. Allt och alla blir siffror och det finns inget utrymme för omdöme eller eftertanke. Jonna Bornemarks uppmaningar till att bjuda mikromotstånd mot förpappringen av mellanmänskliga yrken har fått stort gehör över hela landet.
Jonna är för närvarande aktiv inom flera forskningsprojekt inom praktisk kunskap, fenomenologi och religionsfilosofi. Dessa projekt diskuterar bland annat mätbarhetens gränser, omdömets möjligheter, subjektivitet och bildningsbegreppet. Hon medverkar regelbundet i Sveriges radios Filosofiska rummet och har även varit värd för Sommar i P1.

Robin Teigland
Robin Teigland är professor inom Management of Digitalization, på avdelningen Entrepreneurship and Strategy, institutionen för teknikens ekonomi och organisation. Teigland forskar om digital transformation och strategi, och hennes forskningsintressen ligger i skärningspunkten mellan strategi, teknik, innovation och entreprenörskap.
Just nu leder hon Peniche Ocean Watch Initiative i Peniche, Portugal. Peniche Ocean Watch Initiative (POW) arbetar för att möjliggöra en blå hållbar cirkulär ekonomi och global best practice för att hantera havsavfall och skapa regional föryngring. Ett projekt som kan överföras till lantbruksnäringen. Tillsammans med Lysekils kommun leder hon också ett projekt med fokus på hur digitalisering kan vara ett verktyg för uppfyllande av Lysekils kommuns vision 2030.
Robin talar om de hur grundläggande antagandena om värdeskapande i samhället utmanas och förvandlas när vi flyttar in i den fjärde industrirevolutionen; vad krävs för att överleva och bibehålla konkurrensfördelar i tiden av oöverträffad förändring. Vi måste alla ta ett långsiktigt perspektiv och tänka nytt runt hur man jobbar med strategi och hur vi organiserar våra företag, organisationer och samhället.

ÖVERGRIPANDE KRITERIER

Giltighet

De övergripande kriterierna gäller för samtliga priskategorier som delas ut på Umeågalan. Dessa kriterier är fastställda av Umeågalans styrgrupp 210210.

Användning

De övergripande kriterierna ska användas av respektive priskategori i samband med att juryn utser finalister och vinnare. Samtliga företag som ska utses till finalister och/eller vinnare på Umeågalan ska av juryn bedömas uppfylla de övergripande kriterier i sin helhet. De övergripande kriterierna används ej för att rangordna vilka företag som utses till finalister och/eller vinnare, till detta används de kriterier som är specifika för respektive priskategori.

Kriterier

Umeågalan är en gränsöverskridande mötesplats för Umeås företagande med syfte att bidra till arbetet med att skapa förutsättningar för företag att starta, växa och etablera sig.

Priskategorierna på Umeågalan vänder sig därför till verksamheter som i första hand bedrivs i företagsform i privat sektor (offentligt ägda företag kan ej tilldelas pris på Umeågalan). Med företagsform avses enskild näringsverksamhet, handelsbolag, kommanditbolag, aktiebolag eller ekonomisk förening.

Företaget ska nå framgång utan att det sker på bekostnad av människor och miljö (ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet). Det innebär inte att företag som har en påverkan på människor och miljö är exkluderade men företaget i fråga ska bedömas bidra mer positivt än negativt till agenda 2030 (de 17 globala målen). Företaget ska vid tillfället bedömas ha en sund ekonomisk ställning.

Företaget ska ha sitt säte i Umeå och/eller bedriva en verksamhet i Umeå eller dess närhet och som bidrar till Umeås tillväxt och Umeås långsiktiga mål*.

*Umeås vision och långsiktiga mål (fastställda av kommunfullmäktige, klippt från umea.se)

 Vision

Umeå kommun har som vision att Umeå ska ha 200 000 invånare senast år 2050. Visionen uttrycker att alla ska uppleva att de vinner på att bo och verka i Umeå. Det gäller alla Umeås medborgare och alla som överväger att flytta hit och etablera sig, studenter, företag med flera.

Långsiktiga mål

  • Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet med visionen om 200 000 medborgare år 2050.
  • Umeå ska växa hållbart utan några utsatta områden.
  • Umeå kommun ska skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt att forma samhället såväl som sina egna liv.
  • Umeå ska vara klimatneutralt till 2040.